DaChan
Series

大成產品系列

大成調味雞絲

大成雞塊系列

大成雞堡

大成雞柳條系列

大成雞塊小不點

大成燒烤二節翅

大成炸三節翅

大成墨西哥烤翅